LAWTON , OK

Historical Average: 1.7″
TheWeatherPros Prediction: 2″