MINNEAPOLIS , MN

Historical Average: 53.4″
TheWeatherPros Prediction: 55″