POUGHKEEPSIE , NY

Historical Average: 32.8″
TheWeatherPros Prediction: 50″